PARKINSONOVA NEMOC

Příčiny vzniku Parkinsonovy nemoci nejsou do dnešní doby známé. Již v roce 1817 popsal anglický lékař James Parkinson 6 případů onemocnění, projevu-jících se třesem, zpomalením hybnosti a poruchou stoje a chůze.

Parkinsonova nemoc je nevyléčitelné a degenerativní onemocnění centrální nervové soustavy. Proto je primárním cílem terapie této nemoci co nejvýrazněji zmírňovat příznaky onemocnění (tzv. symptomatická terapie). Parkinsonova nemoc existovala i v předchozch stoletích. Parkinsonovou nemocí trpěli významné osobnosti jako např. papež Jan Pavel II, malíř Salvador Dalí či boxer Muhammad Ali. Vědci se kloní k teorii, že nemoc může být důsledkem genetických predispozic a vlivu vnějšího prostředí.

Se svolením FreeDigitalPhotos.net Až v roce 1960 se podařilo prokázat, že Parkinsonova nemoc je způsobena nedostatkem přenašeče informací mezi nervovými buňkami- dopaminu- v části středního mozku zvané substantia nigra. Nedostatek dopaminu způsobuje, že pacient postupně není schopen ovládat nebo kontrolovat svůj pohyb. Parkinsonovou nemocí je postižen každý 1000. člověk. Sledujeme-li prevalenci Parkinsonovy nemoc pouze u osob starších 60 let, nachází se  až v cca 1% (tedy u každého 100. člověka). Výskyt nových případů nemoci za 1 rok (incidence) je 5-24 na 100 000 obyvatel. Rozdíl výskytu Parkinsonovy nemoci mezi ženami a muži je velmi malý, některé studie však prokazují lehkou převahu postižení u mužů (1,2:1). Průměrný věk začátku Parkinsonovy nemoci obvykle nastává mezi 58-62 roky. Je patrná stoupající četnost výskytu Parkinsonovy nemoci se zvyšujícím se věkem až do 75 let věku, dále již tento trend není patrný. Přibližně 10% pacientů onemocní před 40. rokem věku (tzv. young-onset typ nemoci).

Klinický obraz pacienta s Parkinsonovou nemocí v raném a středně pokročilém stadiu je dán vzájemnou kombinací motorických a non-motorických symptomů v individuálním poměru výskytu a v individuální progresi. Mezi hlavní symptomu Parkinsonovy nemoci tedy patří:

 

Hlavní motorické příznaky:

  • Tremor (třes)

  • Rigidita (svalová ztuhlost)

  • Bradykineze (pohybové zpomalení)

  • Hypokineze (zmenšení rozsahu pohybů)

  • Akineze (neschopnost započít pohyb)

  • Posturální nestabilita a poruchy chůze.

 

Non-motorické příznaky:

  • Mentální dysfunkce

  • Vegetativní dysfunkce

  • Senzorická dysfunkce

  • Senzitivní dysfunkce

 

 

Opouštíte stránky medonet.cz a odcházíte na externí stránky, za jejichž obsah ručí provozovatel.

Zajímavé odkazy:

 

Společnost Parkinson-Help o. s.

Hlavní poslání společnosti: Seznamovat širokou veřejnost s obtížemi onemocnění a získávat lidi vstřícné přispívat ke zkvalitnění života nemocných s nevyléčitelnou Parkinsonovou nemocí.

www.parkinson-help.cz